Photoshop – Akcije

Photoshop nam omogućuje brzo ponavljanje kompleksnih postupaka i komandi na fotografijama koje obrađujemo primjenom akcija. Akcije su snimljeni postupci i komande spremljeni u *.atn datoteku i jedna od njihovih značajki je da vam omogućuju konzistentne rezultate na nizu fotografija. Snimanje akcija je jednostavno, ako zadovoljimo osnovna načela postupka. Obrađujete li pet fotografija na isti način isplati se izraditi akciju. Pogledajte naš video o Photoshop akcijama i za deset minuta naučite kreirati, snimati i upravljati akcijama.

Actions panel (panel Akcije) uključuje se klikom na Window>Actions ili pritiskom na ALT+F9 na tipkovnici. Actions panel vam omogućuje snimanje, pokretanje, uređivanje, uvoz, izvoz i brisanje pojedinih akcija.

photoshop_actions_panel

Photoshop Actions panel:
A: set akcija (mapa); B: snimljena akcija “lokalni kontrast” i komande unutar akcije; C: selektirana akcija; D: Modal Control – gumb za uključivanje (isključivanje) dijaloških prozora; E: Included command – kvačice za uključivanje (isključivanje) pojedine komande; F: Actions panel menu – meni panela Akcije; stop: gumb za zaustavljanje primjene/snimanja akcije; snimaj: gumb za snimanje akcije; pokreni: gumb za pokretanje akcije.

Setovi akcija

Akcije se grupiraju u setove (mape) (A). To vam omogućuje veću preglednost kao i spremanje akcija na disk i prenašanje akcija na druga računala.

Upozorenje: Akcije se nakon zaustavljanja snimanja spremaju u Actions panel file koji je moguće i slučajno obrisati. Sve setove akcija koje kreirate spremite na neku mapu i duplicirajte ih.

Kreiranje novog seta akcija
Kliknite na Create New Set gumb new_set_action_photoshop_akcije na Actions panelu ili na New Set... na.meniju Actions panela (F), upišite ime seta i potvrdite s OK.

Spremanje seta akcija
Selektirajte set. Na meniju Actions panela (F) kliknite na Save Actions. Unesite ime seta, odredite lokaciju na disku (neka bude neka mapa izvan sistemskih mapa – npr. kreirajte novu mapu na radnoj površini) i kliknite Save. Spremati se mogu samo setovi, ne i individualne akcije.

Uvoz seta akcija
Setovi akcija uvoze se klikom na Load Actions na meniju Actions panela (F). Locirajte i selektirajte datoteku akcije i kliknite na Load.

Snimanje akcije

 1. Otvorite neku fotografiju.
 2. Kliknite na Create New Action gumb new_action_photoshop_akcije ili kliknite na New Action... na meniju Actions panela (F)
  (prije snimanja komandi i postupaka dobro je:
  a) snimiti komandu File>Save As>selektirajte As a Copy – to vam omogućuje primjenu komandi na kopiju fotografije, a original ostaje sačuvan (i ne unosite ime datoteke jer će u protivnom akcija sve datoteke imenovati tim imenom) ili
  b) kliknuti New Snapshot gumb snapshot__photoshop_akcije na History panelu).
 3. Otvara se dijaloški okvir New Action (koji je isti kao i dijaloški okvir koj se pojavljuje kada kliknete Action Options na meniju Actions panela (F), što znači da se temeljne karakteristike akcije mogu mijenjati i nakon što je akcija snimljena).
  new_action_box_photoshop_akcije
  Unesite ime akcije, selektirajte set u kojem će akcija biti, odredite funkcijsku tipku za brzo pokretanje akcije (Photoshop automatski korigira funkcijske tipke tako da dvije akcije na istom ili različitom setu ne mogu imati istu funkcijsku tipku ili isključuje funkcijsku tipku na setu koji je uvezen poslije seta koji već ima tu funkcijsku tipku) i odredite boju gumba (biti će vidljiva tek kada uključite Button Mode na meniju Actions panela (F).
 4. Kliknite na Begin recording gumb rec__photoshop_akcije ili Start Recording na meniju Actions panela (F). Gumb pocrveni rec_photoshop_akcije.
 5. Radite što želite snimiti.
 6. Snimanje se prekida klikom na Stop Playing/Recording gumb stop_photoshop_akcije ili kad pritisnete Esc na tipkovnici.
 7. Želite li nastaviti snimanje kliknite Begin recording gumb rec__photoshop_akcije ili Start Recording na meniju Actions panela (F)

Pri snimanju akcija imajte na umu slijedeće:

 • Možete snimiti većinu, ali ne i sve komande koje možete naći u Photoshopu
 • Možete snimiti i operacije koje obavljate alatima Marquee, Move, Polygon, Lasso, Magic Wand, Crop, Slice, Magic Eraser, Gradient, Paint Bucket, Type, Shape, Notes, Eyedropper i Color Sampler. Možete snimiti radnje koje obavljate na panelima History, Swatches, Color, Paths, Channels, Layers, Styles i Actions.
 • Rezultati akcija ovisni su i o parametrima kao što su aktivni sloj, boja pozadine/prednjeg plana, razlučivost fotografije itd.
 • Ako unosite promjene u dijaloškim okvirima prilikom snimanja akcije (npr. Image>Image Size i mijenjate ukupni broj piksela, akcija će upamtiti taj broj piksela) akcija pamti unešene podatke i primjenjuje ih kasnije na fotografije na kojima se akcija primjenjuje.
  Pažnja: većina dijaloških okvira pamti zadnje promjene i primjenjuje ih u akciji. Provjerite parametre prije klikanja na OK.
 • Snimate li komande i alate kod kojih se pamti pozicija kursora (Marquee, Slice, Gradient, Magic Wand, Lasso, Shape, Path, Eyedropper i Notes), prije snimanja akcije prebacite ruler na %. (Edit>Preferences>Units & Rulers> Units>Rulers>%).
 • Možete snimiti Play komandu koja pokreće neku akciju unutar akcije (prilikom snimanja selektirajte akciju i kliknite na Play Selection play__photoshop_akcije)
 • Kada snimate neku akciju svi postupci i komande snimaju se od trenutka dok kliknete na Begin recording gumb rec__photoshop_akcije i snimanje traje dok ne prekinete snimanje klikom na Stop Playing/Recording gumb stop_photoshop_akcije ili pritisnete Esc na tipkovnici.

Upravljanje akcijama

Pokretanje akcija
Akcija se selektira i kliknemo na gumb play__photoshop_akcijeplay selection” (pokreni) ili kliknemo Play na meniju Actions panela (F). Akcija se može pokrenuti i odgovarajućom kombinacijom funkcijskih tipki na tipkovnici (ako su pripisane akciji).

Akcija će se primijeniti na aktivnom dokumentu. Za neke akcije potrebno je prvo selektirati neki dio fotografije. Tijekom akcije mogu se pojaviti dijaloški okviri u kojima treba unijeti određene parametre. Klikom na OK akcija se nastavlja, a klikom na Cancel akcija se prekida. (U History panelu (Window>History) kliknite na snapshot snapshot__photoshop_akcije ikonu prije pokretanja akcije, jer ćete se tako lakše vratiti na početak, ako akcija ima više koraka nego što ih definira parametar History States na vašoj aplikaciji Photoshopa).

Želite li pokrenuti samo jednu komandu kliknite na njeno ime i CTRL+kliknite na “play selection“. Želite li pokrenuti samo dio akcije, selektirajte (kliknite) komandu od koje želite pokrenuti akciju.

Ponovno snimanje cijele akcije
Selektirajte akciju i klikom na Record Again na meniju Actions panela (F) cijelu akciju možete ponovno snimati tako da se komande po redu aktiviraju, a vi pritom možete mijenjati parametre komandi.

Kopiranje i promjena redoslijeda
Akcijama (i komandama) možete po želji mijenjati poziciju u setu akcija (A) ili prebacivati i kopirati akcije (komande) u druge setove. Kliknite na ime akcije (komande), zadržite klik i povucite akciju (komandu) na drugo mjesto. Pritiskom na ALT na tipkovnici kopirate akciju (komandu). Akciju  (komandu) možete duplicirati i klikom na Duplicate na meniju Actions panela (F)  ili povlačenjem na ikonu Create New Action new_action_photoshop_akcije na dnu Actions panela.

Brisanje i zamjena akcija
Selektirane akcije (setove akcija, komande) brišete klikom na Delete komandu na meniju Actions panela (F) ili klikom na ikonu kante kanta_photoshop_akcije na dnu Actions panela (morate potvrditi brisanje) ili ALT+klikom na ikonu kante (ne treba potvrditi brisanje) ili odvlačenjem na ikonu kante (ne treba potvrditi brisanje)

Brisati možete i sve akcije na panelu odabirom Clear All Actions na meniju Actions panela (F). Nakon brisanja možete vratiti zadani (Default actions) set klikom na Reset Actions na meniju Actions panela (F).

Želite li setove akcija koje su izlistane u panelu zamijeniti sa zadanim (Default Actions) setom kliknite na Reset Actions na meniju Actions panela (F) i kliknite OK. Želite li setovima akcija koje su izlistane u panelu dodati zadani (default) set kliknite Append .

Sve akcije koje izradite spremite na neku svoju mapu izvan sistemskih mapa (i napravite kopiju na CD-u). Spremanje se može izvesti tako da kliknete na set akcija (A) u kojem su akcije koje želite spremiti i zatim na meniju Actions panela (F) kliknete na Save Action, odredite mapu u koju spremate i kliknete na Save. Želite li spremiti samo jednu akciju kreirajte set akcija samo za tu akciju, kopirajte akciju u taj set (ALT+klik povlačenje i ispuštanje akcije ili odabirom Duplicate na meniju Actions panela (F)) i spremite set.

Želite li zamijeniti izlistane setove akcija u panelu kliknite na Replace Actions na meniju Actions panela (F) i odaberite set akcija kojim želite zamijeniti sve setove na panelu. Nakon odabira seta liknite Load.

Promjena imena
Selektirajte akciju. Dvostruki klik na ime akcije omogućuje vam promjenu imena ili kliknite na Action Options na meniju Actions panela (F). Promijenite ime, pripadnost setu (A), funkcijsku tipku ili boju gumba. Kliknite OK.

Ekspandiranje i kolabiranje setova akcija, akcija i komandi obavlja se klikom na trokutić s lijeve strane imena akcije, seta ili komandi. Želite li vidjeti akcije samo kao gumbe s imenom akcije kliknite na Actions panel menu>Button Mode. Setovi, akcije i komande selektiraju se klikom na njihova imena (SHIFT+klik ili CTRL+klik omogućuje vam selektiranje više setova, akcija ili komandi).

Određivanje brzine akcije
Na meniju Actions panela (F) selektirajte Playback Options.

 1. Accelerated je normalno odvijanje. Za neke akcije nećete vidjeti faze nego samo krajnji rezultat.
 2. Stap By Step prikazuje sve korake (na zaslonu računala).
 3. Pause For:___ Seconds vam omogućuje zaustavljanje svakog koraka određeni broj sekundi.

Upravljanje komandama

 

Presnimavanje komandi

 1. Kliknite akciju dvostrukim klikom.
 2. Unesite nove vrijednosti i kliknite OK.

Dodavanje komandi snimljenoj akciji

 1. Selektirajte akciju ako želite da komanda bude dodana na kraju akcije, ili selektirajte neku komandu, pa će dodana komanda biti smještena poslije selektirane komande.
 2. Kliknite Begin recording gumb rec__photoshop_akcije ili Start Recording na meniju Actions panela (F).
 3. Snimite dodatne komande.
 4. Za završetak kliknite Stop Playing/Recording gumb stop_photoshop_akcije ili pritisnite Esc na tipkovnici.

Promjena poretka komandi

Kliknite komandu, zadržite klik i povucite komandu unutar akcije na neko drugo mjesto ili na drugu akciju. ALT+lklik omogućuje kopiranje komandi.

Umetanje Stop komande

stop_dialog_box_photoshop_akcije

Klikom na Insert Stop na meniju Actions panela (F) možete umetnuti Stop komandu u akciju. Stop komandom omogućujete uporabu alata koji se ne mogu snimati (npr. alat za bojanje) jer akcija čeka dok ne naredite nastavak odvijanja akcije. Možete i obavijestiti korisnika o bitnim parametrima akcije (kao na sl. desno). Kada završite s primjenom alata za nastavak odvijanja akcije kliknite Play selection gumb play__photoshop_akcije ili (ako je prilikom snimanja komande Stop uključena opcija Allow Continue) kliknete na Continue.

Snimanje Stop komande

Tijekom snimanja akcije u meniju Actions panela (F) kliknite na Insert Stop… Pojavljuje se dijaloški okvir u koji upisujete poruku. Želite li dati mogućnost odabira nastavka ili zaustavljanja provođenja akcije (Continue/Stop) u dijaloškom okviru kliknite na Allow Continue.

Snimate li komandu Stop naknadno (tj. nakon završenog snimanja akcije) selektirajte komandu iza koje će se pojaviti komanda Stop. Ako je aktivno bilo ime akcije, komanda Stop pojavit će se na dnu popisa komandi. Po želji možete mijenjati položaj komandi odvlačenjem/puštanjem komande na drugo mjesto u popisu komandi.

Promjena parametara tijekom izvođenja akcija

Parametre pojedinih komandi možete mijenjati ako je data ta mogućnost. Ako je u koloni modalnih kontrola (D) ispred imena komande ikona modal_control_black_photoshop_akcije, tijekom izvođenja akcije akcija će na toj komandi stati i pojavit će se dijaloški okvir u kojem ćete moći promijeniti parametre. Nakon unosa parametara u dijaloškom okviru klikom na OK iozvođenje akcije se nastavlja, a klikom na Cancel izvođenje akcije se prekida.

modal_control_photoshop_akcije

Ako nije uključena ta mogućnost možete je uključiti (isključiti) i sami klikom na kvadratić modal control kraj imena komande. Želite li uključiti (isključiti) sve modalne kontrole u akciji (setu akcija) kliknite na kvadratić kraj imena akcije (seta akcija). Kada su uključene modalne kontrole nekih akcija (komandi) ikona je crvena modal_control_red_photoshop_akcije, a kada su uključene sve akcije (komande) ikona je siva modal_control_black_photoshop_akcije. Klikom na ikonu ili kvadratić modalnih kontrola kraj imena akcije (seta akcija) uključuje (isključuje) se  modalna kontrola svih komandi unutar akcije (seta akcija) i pojavljuje se dijaloški okvir koji vas izvješćuje da će to uzrokovati promjenu na svim komandama i da se to nemože poništiti. Kliknite OK jer se uvijek možete vratiti na prethodno stanje uključivanjem modalnih kontrola (jedino obratite pažnju koje od njih su bile uključene prije isključivanja).

Isključivanje pojedinih komandi

kvacica_box_photoshop_akcije

Pojedine komande ili cijele akcije mogu se uključivati (isključivati) klikom na kvačice kvacica_photoshop_akcije u koloni Included command (E). Kada je pojedina komanda isključena pojavljuje se crvena kvačica kvacica_crvena_photoshop_akcije kraj imena akcije (seta akcija). Klikom na kvačicu kraj imena akcije (ili seta akcija) uključuje se,(odnosno sključuje) akcija (set akcija) i pojavljuje se dijaloški okvir koji vas izvješćuje da će to uzrokovati promjenu na svim komandama i da se to nemože poništiti. Kliknite OK. ALT+klik na kvačicu (E) s lijeve strane imena komande selektira  samo tu komandu.

Ponovno snimanje pojedinih komandi

Nakon snimanja akcije možete promijeniti parametre samo jedne komande klikom na Record again na meniju Actions panela (F).

Insert Menu Item komanda

 1. Selektirajte komandu u akciji iza koje će se aplicirati Insert Menu Item komanda (ako selektirate akciju klikom na ima akcije, komanda se pojavljuje na posljednjem mjestu u redoslijedu komandi).
 2. Kliknite na Insert Menu Item komandu na meniju Actions panela (F). Otvara se dijaloški okvir koji vam kaže: Menu Item:  None selected – tj. ništa još nije selektirano.
 3. Kliknite na neki Menu Item na Photoshop meniju (File, Edit; Image…) ime te stavke pojaviti će se u Insert Menu Item dijaloškom okviru (npr: Menu Item:  Image:Image Size), a neće se pojaviti dijaloški okvir te stavke jer ova komanda ne omogućuje promjenu parametara kod snimanja akcije..

Prilikom snimanja akcije neke komande se ne mogu snimiti uobičajenom procedurom, ali je moguće ubaciti kontrole nekih komandi (npr. neki meni u kojem prilikom izvođenja akcije možemo određivati parametre) uporabom Insert Menu Item komande na meniju Actions panela (F). Insert Menu Item komandu možemo aktivirati tijekom snimanja akcije ili nakon snimanja akcije. Parametri komande nisu određeni (npr. odredimo li Image Size kao Menu Item u dijaloškom okviru pojaviti će se podatak veličine i razlučivosti polazne fotografije i ti parametri će se promijeniti jedino ako promijenimo parametre u dijaloškom okviru) tako da se datoteka ne mijenja ako ne mijenjamo parametre i kliknemo OK na dijaloškom prozoru. Kliknemo li Cancel izvođenje akcije se obustavlja.

o