Natječaj za sportsku fotografiju

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za fotografiju na temu: „Sport u Primorsko-goranskoj županiji - 2010“.

U svrhu promicanja sporta i sportske fotografije Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisuje natječaj za fotografiju na temu: „Sport u Primorsko-goranskoj županiji – 2010“.

Pravila natječaja:

 • Pravo sudjelovanja na natječaju imaju amaterski i profesionalni fotografi.
 • Fotografije moraju biti snimljene u 2010. g. na sportskim borilištima Primorko-goranske županije ili na drugom mjestu ako se radi o sportašima koji su članovi sportskih udruga registriranih u Primorsko-goranskoj županiji.
 • Sudionici mogu dostaviti najviše 9 fotografija (najviše 3 fotografije iz istog sporta)
 • Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u ili USB mediju i moraju biti u JPG formatu, najmanje rezolucije 300 dpi.
 • Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu (preuzima se na web stranicama Zajednice: www.sport-pgz.hr ili u prostorijama Zajednice sportova PGŽ).
 • Rok za primanje radova je 5.11.2010
 • Pristigle radove ocjenjuje povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zajednice sportova PGŽ, Primorsko-goranske županije, Foto kluba Rijeka, Foto Kurtija i sponzora.
 • Autori triju najboljih fotografija po sudu komisije biti će novčano nagrađeni i to bruto iznosom od:
 1. nagrada – 4.000,00 kn
 2. nagrada – 3.000,00 kn
 3. nagrada – 2.000,00 kn
 • Zajednica sportova PGŽ nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u ediciji vezanoj za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj i ediciju (npr. izložba radova) kao i objavu fotografija u Sportskom godišnjaku i na web stranicama Zajednice.
 • Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo.
 • Fotografija ne smije biti opterećena zahtjevima trećih osoba, te prava ne smiju biti prenesena niti u cijelosti niti djelomično na treće osobe.
 • Zajednica sportova PGŽ ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe fotografija od strane sudionika natječaja, a poslanih na natječaj kao autorske fotografije.
 • Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja što potvrđuju potpisom na prijavnici za Natječaj.
 • Zajednica sportova PGŽ organizirati će izložbu najuspješnijih radova.
 • Rezultati natječaja te lokacija i datum otvaranja izložbe objaviti će se do 19. studenog 2010. g. na web stranici www.sport-pgz.hr.

Materijali se šalju poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Zajednica sportova PGŽ
Jadranski trg 4/III
51000 Rijeka

S naznakom: Foto-natječaj 2010