Dobra fotografija – kako odrediti što je? (9)

Boja u fotografiji danas je temelj organizacije slike. Ona je izuzetno važna za usmjeravanje pogleda promatrača. Zanimljivo je razmišljanje o boji kao jednom od izražajnih sredstava fotografije, o boji u funkciji, ali istodobno boji možemo pristupiti i kao samostalnom čimbeniku koji privlači pozornost na samu sebe, koja je autonomna.

Boja u fotografiji danas je temelj organizacije slike. Ona je izuzetno važna za usmjeravanje pogleda promatrača. Zanimljivo je razmišljanje o boji kao jednom od izražajnih sredstava fotografije, o boji u funkciji, ali istodobno boji možemo pristupiti i kao samostalnom čimbeniku koji privlači pozornost na samu sebe, koja je autonomna.

Prijelaz od boje kao materijalnog elementa (kad boje na fotografiji izgledaju kao u zbilji, kad ih ima na fotografiji, kao u prizoru koji se snima) do boje kao izražajnog sredstva zanimljiv je put.

Naime, kad se boja oslobodila te mehaničke reprodukcije (iako istini za volju boja to nikada nije bila do kraja) i postala samostalna, danas u digitalno doba, kao da se odmakla od vjernosti, kao da se upravo želi postići suprotno.

Nikada fotografi ne bi smjeli zaboraviti na činjenicu da je moć boje u simbolićnosti, asocijativnoj snazi i emocionalnoj sugestivnosti.

Boja je usko povezana s emocijama promatrača, s ulaskom u sliku. Ranija situacija kad je snimanje u boji bilo složeno, pa i financijski dosta skupo, te se stoga baš i nije puno fotografiralo na taj način, danas je boja obvezatna, iako joj se često pristupa na neosmišljen način.

Za razliku od svjetla, boja se često shvaća kao dekoracijski čimbenik, a to dosta šteti sveukupnom dojmu fotografije, odvlači pozornost od bitnoga, smanjuje koncentraciju.

Fotograf treba proučavati boju, odnose boje, harmoniju ili disharmoniju, odnos svjetla i boje i biti svjestan njezine moći.

Kontrast svjetla, u ovom slučaju zamjenjuje kontrast boja. Boje svojim simboličkim djelovanjem, psihološkim (čak fiziološkim), estetskim, te dramskim (sveza između sadržaja slike i boje) puno toga može promijeniti, dodati ili oduzeti fotografiji.

Kako je to danas dominantna tehnika snimanja, boja se mora izučavati, ne samo na fotografskim primjerima, već i na likovnim djelima. Mora se međutim uvijek imati na umu da fotografija najčešće barata zbiljom, bojom u zbiljskim situacijama, a to je donekle ipak drugačije od likovnih, stilizacijskih situacija.

(nastavak slijedi)

Krešimir Mikić