Digitalna foto škola – Pametni objekti

Iz sadržaja najnovijeg broja 71 časopisa ReFoto prenosimo članak o tehnici obrade fotografija uz korištenje pametnih objekata (smart objects).

Veliki broj mogućnosti koje nam pruža rad pametnim objektima mogu u znatnoj meri unaprediti i ubrzati naš rad, kako na obradi digitalnih fotografija, tako i prilikom kombinovanja dizajna i fotografije. Novi termini koji su uvedeni u obradu digitalnih fotografija objedinjeni su pod pojmom ”nedestruktivna obrada”, što znači da šta god mi uradili, u pozadini se uvek nalazi originalna i nepromenjena, osnovna slika.

Pametni slojevi prvo su bili primenjeni u radu na tekstu i to je u velikoj meri olakšalo posao kada je cilj bio dizajn, tj. to je dalo mogućnost da se neke jednostavnije intervencije i priprema za štampu kompletno završe u Photoshopu. Čak je nakon čuvanja fajla u .pdf formatu, ako ga pre toga nismo rasterizovali, tekst ostajao u vektorskom obliku, što je od izuzetne važnosti za konačan kvalitet štampe.

Bitmapa predstavlja način prikaza slike putem specifične organizacije informacija. Slika, tj. fotografija predstavlja se pomoću mreže kvadrata koje danas zovemo pikselima, pa se često koristi i naziv ”pixmap”. Termin ne treba mešati s bitmapom ili .bmp formatom gde je moguće predstavljanje crno-bele grafike i gde svaki piksel ima količinu informacija od1 bita. Količina informacija koju pojedini piksel može da ima kreće se od pomenute vrednosti 1 do 64 bita. Klasična fotografija u RGB kolornom prostoru ima tri kanala, a svaki kanal nosi osmobitnu informaciju. Ovo često unosi zabunu jer iako u naslovu uz ime fotografije u zagradi stoji (RGB/8), vrednost je vezana za pojedinačni kanal, što množenjem daje realno stanje stvari, odnosno sliku čiji pikseli imaju 24 bita informacija. Više bita znači više informacija, tj. veći kvalitet, ali treba voditi računa o tome da najveći broj današnjih uređaja nema podršku za više od 24 bita.

Dodavanjem potpuno novog alata po imenu Shapes povećane su mogućnosti rada koje smo imali s putanjama (Path) i koje smo prvenstveno koristili za precizno selektovanje formi koje imaju ravne i glatke ivice. Rad vektorskim oblicima predstavlja pomoć dizajnerima jer sada mogu direktno u okviru rada na fotografiji i tekstu da dodaju i nove grafičke elemente koji zahvaljujući vektorskom formatu uvek imaju maksimalni kvalitet.

Pametni objekti i pripadajući slojevi

Kao što ste već videli u prethodnom broju, razvoj mogućnosti programa pratio je i razvoj kompjutera, a najveći uticaj imao je pad cena operativne memorija (RAM) i hard-diskova. To je pružilo mogućnost obrade velikih fajlova, ali i njihovo čuvanje jer danas veličina pojedinih fajlova nadmašuje ukupnu veličinu tada papreno skupih hard-diskova. Brzina i prostor uz odgovarajući alat oličen u mogućnostima pametnih slojeva rezultiraju obradom digitalnih fotografija na način kakav je doskora bio nezamisliv.

Kako kreirati pametne objekte

Pametne objekte možete sada kreirati na veliki broj načina, od kojih je prvi jedna od opcija komande Open > Open As Smart Object. Sledeće mesto jeste komanda Place, kojom se na postojeću sliku dodaju željeni elementi –vektorski oblici i bitmape, tj. slike. Nakon dobijanja atributa Smart objekat možete neograničeno obrađivati i uvek imate mogućnost da se vratite na početak jer se netaknuta, originalna slika nalazi sakrivena unutar sloja.

Sledeći način dobijanja pametnog objekta jeste komandom Layer > Smart Object > Convert to Smart Object.

Kako je ”Adobe” u potpunosti zaokružio kompatibilnost programa, pametne objekte možemo dobiti i direktno iz univerzalnog programa za pregled fajlova, poznatog kao Bridge. Komanda Place u ovom programu daje mogućnost da nekoj, već otvorenoj fotografiji dodate nov, pametan sloj, što istovremeno znači da ako nema otvorene fotografije, nećete moći ništa da uradite.

Sledeća metoda dobijanja pametnih objekata jeste selektovanje jednog sloja ili više njih i potom aktiviranje komande Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object. Posebnu pažnju morate posvetiti činjenici da će povezivanje slojeva i njihova zajednička konverzija rezultirati jednim pametnim slojem, to jest, slojevi će biti spojeni. Prema tome, ako želite i dalje da radite na pojedinačnim slojevima, tada morate svaki sloj ponaosob ”opametiti”.

Postoje još dva načina i to ubacivanje .pdf dokumenta ili dokumenata kreiranih u programu Illustrator koje možete jednostavno prevući (Drag) ili spustiti (Paste) uz korišćenje opcija Smart Object iz dijalog boksa.

Vektorska grafika predstavlja način prikaza pojedinih objekata koje je moguće definisati osnovnim geometrijskim oblicima. Kada čuvamo ovakav fajl, on nosi matematički opis svakog objekta gde njegova veličina skoro da ne utiče na veličinu fajla. Ako treba, na primer, prikazati krug, sve što je potrebno da se upiše svodi se na centar kruga, njegov prečnik i eventualno informacije o boji i spoljašnjoj liniji. Ako isti krug napravimo kao bitmapiranu grafiku, njegova veličina biće nekoliko stotina ili čak hiljada puta veća jer treba upisati podatke o brojnim pojedinačnim pikselima. Ujedno, treba znati i to da se promenom dimenzija vektorski definisanog oblika ne gubi kvalitet, dok su promene veličine bitmape uvek vezane za gubitak kvaliteta zbog procesa poznatog pod imenom resemplovanje (Resempling), kojim se, u stvari, generišu novi pikseli.

Početak rada sa pametnim objektima nalazi se u meniju File gde imamo prvu od nekoliko mogućnosti da fotografiju obrađujemo na ovaj način. Opcija Open As Smart Object otvoriće našu fotografiju kao specifičan sloj koji možemo editovati samo ako dva puta kliknemo na ikonicu sloja. Kako ne bi bilo zabune konverzija u pametan objekat ne daje mogućnost naučno-fantastičnih povećavanja fotografija (kakve viđamo u filmovima) bez gubitka kvaliteta već samo mogućnost da tokom stalnih promena veličine zadržimo originalan kvalitet.

Spajanje slojeva koji sadrže pametne objekte možemo uraditi na nekoliko načina: komandom Flatten Image koja će sve slojeve spustiti u osnovni, Background sloj, komandom Layer > Merge Layers koja će nam dati jedan sloj ali on više neće imati atribut pametnog sloja, ili pomoću komande Smart Object > Convert To Smart Object koja spaja pametne slojeve u jedan novi, takođe pametan sloj.

Jasno je da manipulacija takvog sloja zavisi od sadržaja i da sada možemo, bez gubitka kvaliteta samo smanjivati, a ne i povećavati sadržaj.

Na ilustracijama su pametni slojevi (logo, tekst i oblici) spojeni u jedan novi sloj, ali on nije više u vektorskom formatu već je postao bitmapa.

Rad i manipulacija

Slojeve unutar kojih se nalaze pametni objekti možete pomerati, menjati im poziciju u okviru dokumenta, transformisati ih ili duplirati. Pomeranje je jednostavno, alatkom Move Tool samo povučete sloj tamo gde želite.

Transformisanje se obavlja komandom Edit > Transform, a dupliranje sloja na neki od mogućih načina: Layer > Smart Objects > New Smart Object Via Copy iskoristićete za dobijanje duplikata koji je nezavistan to jest nema nikakvu vezu sa slojem od kojeg je potekao. Ako koristite klasične načine, kao što su odvlačenje sloja na ikonu Create New Layer ili opciju Layer > New Layer Via Copy, dobijate kopije koje su međusobno zavisne, što znači da svaku promenu koju napravite imate primenjenu na sve kopije.

Najbrži način da dobijete kopiju sloja jeste da ga ”odvučete” na ikonicu Create New Layer. Tokom povlačenja, odnosno sve dok ne otpustite taster miša videćete transparentni prikaz sloja koji kopirate. Nekoliko puta ću pomenuti činjenicu da direktne kopije postaju ”klonovi” koji ostaju u direktnoj vezi s originalom jer će vam ovakav način rada ponekad zasmetati, a ponekad biti od izuzetne koristi. Na primer ako ste iskoristili neki uzorak kao element dizajna na vašoj fotografiji i ponavite ga više puta onda će vam verovatno odgovarati da, umesto da snimate akciju kako bi na svaki sloj primenili identična podešavanja, radite sa vezanim kopijama. Vezu između slojeva poništićete jednostavnim dupliranjem sloja komandom Layer > Smart Object > New Smart Object Via Copy.

Obrada sadržaja slojeva

Obrada sadržaja sloja s pametnim objektom drugačija je od onoga na šta ste navikli. Ako ste, na primer, otvorili .raw fajl kao Smart Object i kliknuli na meni Adjustments, videćete da skoro nijedna opcija nije aktivna. Promena parametara podešavanja moguća je samo ako kliknete na ikonicu sloja, čime fotografiju vraćate ponovo u Camera Raw program, podesite ono što želite i kliknete OK. S druge strane, ako ste već otvorenu fotografiju konvertovali u Smart Object, podešavanja će biti uobičajena i meni Edit biće aktivan. Sve pomenuto važi i ukoliko na istoj fotografiji imate pametne slojeve kreirane na različite načine.

Jedna od mogućnosti koju nemaju klasični slojevi jeste i zamena sadržaja – Replace Contents pomoću komandi Layer Smart Objects Replace Contents. Važno je znati da sva podešavanja koja ste uradili na originalnom sadržaju, uključujući i skaliranje i warp, ostaju, odnosno biće primenjena i na nov sadržaj.

Komandom Layer Rasterize Smart Object ”pametne” slojeve pretvaramo u obične (bitmapirane). Ovu komandu koristimo kada treba rasterizovati tekst, vektorske oblike ili pametne objekte. Ako smo sigurni da je posao završen najbrža varijanta jeste da sve slojeve spojimo u osnovni Background sloj komandom Flatten Image.

Nakon završetka obrade fotografiju možete sačuvati u .psd ili .tif formatu, što je logično jer podržavaju slojeve, ili ćete je jednostavno ”sklopiti” u osnovni, Background sloj i sačuvati kako želite.

Milan Živković