13. podravski Salon kolekcija umjetničke fotografije DRAVA 2011.

Foto kino klub Drava, Galerija Stari grad Đurđevac i portal FOTOGRAFIJA.hr - Čakovec pozivaju vas na Međunarodnu izložbu 13. podravski salon kolekcija umjetničke fotografije SALON DRAVA 2011.

Foto kino klub Drava, Galerija Stari grad Đurđevac i portal FOTOGRAFIJA.hr – Čakovec pozivaju na Međunarodnu izložbu 13. podravski Salon kolekcija umjetničke fotografije DRAVA 2011.

Prijavnicu preuzmite ovdje.

UVJETI SUDJELOVANJA –  PARTICIPATION TERMS

Patronat IAAP-a 009/2011

UVJETI SUDJELOVANJA

1. Pravo sudjelovanja imaju fotografi iz svih zemalja. Svi sudionici izložbe su ravnopravni.

2. Teme izložbe
a) SLOBODNA
b) VODA (Temu VODA treba shvatiti i kao metaforu, aluziju, simbol, ideju…)

3. Autorice/autori mogu za svaku temu poslati po 1 crnobijelu ili kolor kolekciju od po tri fotografije. Fotografije moraju biti u JPG formatu, rezolucije 300 dpi, a veličina dulje stranice mora biti 2400 pixela. Fotografija maksimalne veličine do 5 MB. Ukupno, maksimalno 6 radova.

4. Prijava se obavlja elektronskim formularom na web stranicama “Salona Drava 2011” i sadrži:
-naziv fotografije;
-ime i prezime autorice/autora;
-adresu autorice/autora, telefon i e-mail;
-naziv foto kluba;
-tema A ili B , te redni broj fotografije u kolekciji.
Autorice/autori su obvezni ispuniti sve rubrike prijavnice.

5. Autorice/autore i fotografije za izložbu odabrat će i dodijeliti nagrade peteročlani međunarodni žiri čiji su članovi vrsni poznavatelji fotografije i suvremenih tendencija u likovnoj umjetnosti, odnosno i sami foto ili likovni stvaratelji.
Sve odluke žirija su konačne i neopozive.

6. Žiri će dodijeliti u svakoj temi po jednu prvu, dvije druge i tri treče nagrade, kao i do tri diplome te do tri pohvale.

7. Neovisno o nagradama navedenim pod brojem 6. Žiri će dodijeliti i posebne nagrade za najbolje crnobijele kolekcije i to prvu, drugu i treću nagradu.

8. Katalog izložbe biti će objavljen kao PDF datoteka na službenim web stranicama “SALONA DRAVA 2011”. Katalog će se moći slobodno preuzeti i ispisati.

9. KALENDAR IZLOŽBE:
– prijam fotografija: do 06. rujna-septembra 2011. godine.
– otvaranje izložbe: 24. rujna-septembra 2011. godine.

10. Fotografije se šalju na natječaj kao datoteke na CD/DVD-u
Fotografije na CD/DVD-u treba dostaviti osobno od 25. kolovoza do 6. rujna 2011. godine u Galeriju Stari grad, Đurđevac, radnim danom od 9,00 – 13.00 sati ili poslati poštom na adresu
Foto kino klub “Drava”
HR-48350 Đurđevac
Poštanski pretinac 24

11. Organizator pridržava pravo reprodukcije fotografija u nekomercijalne svrhe, osim u slučaju izričite pismene zabrane autorice/autora. Radovi odabrani za izlaganje i nagrađeni radovi biti će reproducirani u katalogu izložbe.
Izložba će biti postavljena u još nekoliko gradova Hrvatske.

12. Svaka autorica/autor snosi osobnu odgovornost za ono što predstavljaju njegova djela.

13. Kotizacija je 70 kn odnosno 10 EUR

14. Organizator se obavezuje da će s discovima najpažljivije postupati, ali ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja u transportu.

15. Sve prijavljene radove pregledat će tehnička komisija i one koji ne odgovaraju propozicijama isključiti iz konkurencije.

16. Sudjelovanjem na 13. Podravskom salonu kolekcija umjetničke fotografije “SALON DRAVA 2011″, podrazumijeva prihvaćanje navedenih uvjeta.

Organizacijski odbor
13. podravski salon umjetničke fotografije “SALON DRAVA 2011″

Đurđevac, svibanj/maj, 2011.

Zajednički cjelodnevni fotosafari je na dan otvorenja izložbe. Polazak autobusa je u 9.00 sati, ispred Starog grada Đurđevac.

Kontakt:

Prijavnicu preuzmite ovdje.

Photo cinema club Drava, Đurđevac Old town Gallery, and FOTOGRAFIJA.hr – Čakovec

Invite you to

International exhibition

13th Podravina art photography collections exhibition
SALON DRAVA 2011”

PARTICIPATION TERMS

1. Photographers from all countries are invited to join the exhibition. All participants will be treated equally.

2. Exhibition themes

a) OPEN
b) WATER (WATER as a theme can also be considered as a metaphor, an allusion, a symbol,an idea…)

3. Authors can send 1 black and white or color collection consisting 3 photographs for each theme.
Photographs have to be in JPG form, 300dpi resolution, and longer page has to have 2400pixels. Each photograph must be 5MB max. Authors should submitt up to 6 works of art.

4. Application is available in e-form on “Salona Drava 2011” website, and contains:

  • title of the photograph;
  • author’s full name;
  • author’s address, telephone number and e-mail;
  • name of the photo club;
  • theme A or B, and the ordinal number of each photograph within the collection.

Entire form must be filled.

5. Five member international jury will pick out the authors and photographs. The jury will give out awards as well. The members of the jury are all experts in photography and contemporary tendencies in visual arts, and are all artists themselves. Jury’s decisions are final and irreversible.

6. Jury will give out awards for each category, one first prize, two second prizes, three third prizes, and also up to three certificates and three compliments.

7. Apart from prizes noted in article 6., the jury will also give out special prizes(the first, second and third prize) for the best black and white collection.

8. Exhibition catalogue will be published as a PDF file on “SALONA DRAVA 2011” website. The catalogue will be free for downloading and printing.

9. EXHIBITION CALENDAR:

  • admission of photographs: from September 6th, 2011.
  • exhibition opening: September 24th, 2011.

10. Photographs should be admitted as files on CD/DVD.

Photographs on CD/DVDs must be personally delivered to Old Town Gallery, in Đurđevac, from August, 25th to September, 6th 2011., Mon-Fri 9,00 – 13,00 or delivered by mail to address:

Foto kino klub “Drava”
HR-48350 Đurđevac
P.b. 24

11. The organizer claims rights to reproduce the photographs for non-commercial purposes, except for those works which contain author’s written prohibition. The chosen works, as well as awarded works will be reproduced in the exhibition catalogue. Exhibition will visit couple of other cities in Croatian.

12. Every author is personally responsible for the content presented on their photographs.

13. Admission fee is 70 kn or 10 EUR

14. The organizer commits to handle the discs with utmost care, but won’t be accounted for any possible damages during transport.

15. All works will be examined by the technical committee and those which do not meet the merits will be taken out of competition.

16. With participation in the 13th Podravina art photography collections exhibition SALON DRAVA 2011″, the author agrees with all noted conditions.

Organization committee
13th Podravina art photography collections exhibition “SALON DRAVA 2011

 

Đurđevac, May, 2011.

Note: The all-day photo safari for all the participants will be held on the day of the opening of the exhibition. The bus departs at 9.00 o’clock, in front of the Old Town Đurđevac.

Contact:

Application form Download.